Skalowanie biznesu

Firmy borykają się z wyzwaniami blokującymi dalszy rozwój; napotykają ograniczenia w możliwościach skalowania biznesu bądź nieefektywnościami zarządczymi

Brak precyzyjnej strategii rozwoju:

 • cel naszego działania jest często nie określony lub ogólnikowy
 • często wizją/marzeniem właściciela bez kompleksowego planudziałania
 • Nie mierzymy postępów w jego osiągnięciu

Potencjał wzrostu firmy – bardzo często jest niezdefiniowany lub określany ekspercko/intuicyjnie. Osiągnięto sukces lokalny, czy jesteśmy gotowi osiągnąć sukces globalny?

Gotowość do ekspansji – obawa przed ryzykiem, brak możliwości oceny ryzyk krytycznych w nowych projektach rozwojowych i zarzadzania nimi; brak wystarczającej kompetencji np. umiędzynarodowienia firmy, zbudowania silnej własnej i zewnętrznej ekspertyzy R&D

Finansowanie ekspansji – obawa przed zadłużeniem firmy w związku z finansowaniem ekspansji, trudności w ułożeniu mądrego finansowania rozwoju

Skalowanie biznesu to wspólna budowa wzrostu
wartości firmy w określonym wspólnie okresie

AUDYT
WYBÓR STRATEGII WZROSTU
WDRAŻANIE STRATEGII
OCHRONA INTERESU WŁAŚCICIELA
OPIS DZIAŁANIA
AUDYT
 • Audyt Barier Wzrostu,
 • Audyt Efektywności organizacji
 • Ocena zasobów, procesów,systemów zarządzania i kultury organizacyjnej,
 • Ocena Potencjału Wzrostu firmy
WYBÓR STRATEGII WZROSTU
 •  Mapa drogowa inicjatyw strategicznych produkty,rynki,procesy, wzmocnienie kluczowych kompetencji, kultura organizacyjna
WDRAŻANIE STRATEGII
 • Analiza i ocena realizacji inicjatyw w punktach kontrolnych,
 • Wsparcie merytoryczne,metodologiczne, coatching członków zespołu ,
 • W sytuacji wymagającej pomocy -Interim management
OCHRONA INTERESU WŁAŚCICIELA
 • Transparentne zapewnienie zgodności indywidualnego interesu prawnego I finansowego głównego właściciela z celami rozwojowymi firmy
 • Sukcesja – przygotowanie firmy, właściciela i następcy do sukcesji
 • Program wzmocnienia kompetencji zarządczych następcy
CHECK POINT
AUDYT
 • Wspólna analizu efektów audytu i potwierdzenia sobie „bolączek”
 • Uzgodnienie definicji sukcesu firmy
WYBÓR STRATEGII WZROSTU
 • Akceptacja master planu harmonogramu działań
 • Zbudowanie struktury zarzadzania projektami,
 • Raportowanie i monitoring procesów.
WDRAŻANIE STRATEGII
 • Przygotowanie raportu z postępu i efektów prac wraz z wnioskami
 • Omówienie raportu z zarządzającymi projektem i władzami firmy
OCHRONA INTERESU WŁAŚCICIELA

• Akceptacja planu działania  i harmonogramu jego wdrożenia

KPI
AUDYT

Zagregowane na poziomie firmy,

 • udział w rynku-pozycja na rynku,
 • procent wzrostu sprzedaży
 • wzrostu eksportu
 • procent wzrostu wartości firmy
 • poziom lub marża EBIDTA
WYBÓR STRATEGII WZROSTU

• Określony dla każdej inicjatywy strategicznej poziom docelowy, mierzony w punktach kontrolnych

WDRAŻANIE STRATEGII

• Analiza KPI na punktach kontrolnych

OCHRONA INTERESU WŁAŚCICIELA
 • Poziom wypłacanej dywidendy,
 • Poziom zadłużenia firmy mierzony współczynnikiem dług netto/EBIDTA
 • Poziom EBDTA