Centravis

Zidentyfikowany problem

 • Brak wzrostu efektywności biznesowej i finansowej pomimo poczynionych istotnych inwestycji w park maszynowy i technologię
 • Nieakceptowalna ilość popełnianych błędów w jakości produkcji ,terminowości i procesach wspomagających

Co chcieliśmy osiągnąć?

 • Szybszego i trafniejszego podejmowania decyzji przez pracowników i liderów
 • Zwiększenia efektywności wykorzystania czasu pracy
 • Szybszej i skuteczniejszej korekty popełnianych błędów
 • Samodoskonalenia pracowników poprzez stały dopływ informacji o ich pracy i postawach.

Metody działania

Zaczęliśmy od budowy wzajemnego zaufania, przykłady działań:

 • Etapowy proces zmiany systemu motywacji: od ,motywujemy i karzemy poprzez motywujemy, a nie karzemy – do inspirujemy nie motywujemy- zniesienie premii/nagród finansowych i rzeczowych.
 • Prawo każdego do błędu z dokładną analizą każdego przypadku i planem sanacyjnym, C. zmiana roli lidera – coachujemy, dajemy informację zwrotną, dyskutujemy, konstruktywnie się spieramy, a nie kontrolujemy i polecamy .
 • Kluczowym priorytetem firmy stała się realna troska o bezpieczeństwopracownika-zapewnienie wysokich standardów BHP, inwestycje w zapewnienie czystości powietrza, sanitariaty, stołówki, jakość i dostępność posiłków, dbałość o ochronę lokalnego środowiska naturalnego

Wdrożyliśmy instytucję KONSTRUKTYWNEGO KONFLIKTU jako pomostu do zwiększenia zaangażowania;

 • PICKUP – wspólne omawianie w zespole, na wniosek jego członka, spraw, które go niepokoją. Odejście od polityki na rzecz otwartości i szczerości dyskusji.
 • VOICE – prowadzenie otwartych dla zainteresowanych pracowników posiedzeń Zarządu firmy i spotkań kierownictwa .Prawo do przedstawienia własnego poglądu lub konstruktywnej krytyki.
 • EMPOWER – zmiana systemu obsadzania vacatów poprzez otwarte konkursy z zaproszeniem na przesłuchania kandydatów zainteresowanych pracowników z prawem do otwartej wypowiedzi i konstruktywnej krytyki .
 • UNDERSTAND – pomoc w lepszym zrozumieniu osobowości i uwarunkowań pracowników – określenie indywidualnego i zespołowego profilu konfliktu – testy/ćwiczenia w Modelu Thomasa-Kilmanna i Modelu MBT

Rezultaty

 • Po 6 miesiącach realizacji programu osiągnięto 12% wzrost wydajności pracy i 15% produktywności maszyn. Oczywiście w tym czasie realizowano inne ,równoległe programy ,które także oddziaływały na realizację celu.
 • Rotacja kadr została zminimalizowana o 50%.